85 %  Európsky sociálny fond  ::  10 %  Štátny rozpočet  ::  2,5 %  Prešovský samosprávny kraj  ::  2,5 %  Škola
Výskumná agentúra: www.vyskumnaagentura.sk (www.asfeu.sk)

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Strategický cieľ projektu

Zvýšiť zamestnateľnosť absolventa školy za pomoci inovácie odborného vzdelávania a moderných IKT technológií

Špecifické ciele projektu


1. Podporiť prípravu pedagogických zamestnancov pre rozvoj ich odborných kompetencií potrebných na  premenu tradičnej školy na modernú.
2. Posilniť odbornú prípravu a praktické zručnosti absolventov školy v oblasti gastronómie v súlade s požiadavkami praxe
3. Zvýšiť uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce realizáciou inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a zvýšením bonity školy.

Cieľové skupiny

1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy: 15
2. Žiaci strednej školy: 130
1.1  Podpora odbornej prípravy učiteľov v oblasti gastronómie
1.2  Podpora prípravy učiteľov v oblasti projektového vyučovania s využitím IKT technológií
2.1  Inovácia vzdelávacích programov so zameraním na zlepšenie prípravy absolventov pre trh práce
2.2  Posilnenie praktických zručností žiakov v oblasti gastronómie pre potreby trhu práce
3.1  Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce
3.2  Záverečná konferencia projektu

Plánované výstupy projektu

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie: 15
Počet školiacich kurzov v rámci aktivity 1.1 pre pedagogických zamestnancov: 14
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít v oblasti projektového vyučovania s využitím IKT technológií: 15
Počet školiacich kurzov v rámci aktivity 1.2  pre pedagogických zamestnancov: 2
Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov v rámci aktivity 2.1: 60
Počet inovovaných didaktických prostriedkov: 46
Posilnenie praktických zručností žiakov v oblasti gastronómie pre potreby trhu práce formou modernizácie odbornej učebne, školením pre 130 žiakov i žiackymi exkurziami
Počet žiakov zapojených do realizácie aktivít projektu: 130
Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce  formou kariérneho poradenstva, organizovaním otvorených kariérnych dní
Hotelová akadémia Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

telefón: 052 / 4523035 - škola
mobil: 0903 615 147 - riaditeľka školy

e-mail: haobkk@mail.t-com.sk
internetová adresa: https://haobkk.edupage.org
 
 
 
 
 
 
Názov projektu:

Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti

Realizátor projektu:

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01  Kežmarok

ITMS 26110130620
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti
Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti
Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti
Ciele projektu
Financovanie projektu
Aktivity projektu
Galéria
Kontakty