ITMS: 26110130480    
dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO
Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Huncovciach
1. Pripravi a motivova pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
2. Skvalitni výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód
    vzdelávacieho procesu
3. Zvýši kvalitu absolventov ZŠ posilnením digitalizácie vzdelávania a komunikácie medzi žiakom a školou 
1. Pedagogickí zamestnanci základnej školy: 11
2. Žiaci základnej školy: 140
Názov projektu:
Financovanie projektu:
Ciele projektu:
Strategický ciež projektu
Absolvent ZŠ s kžúčovými kompetenciami  potrebnými pre ďalšie stupne vzdelávania a CŽV smerujúce k jeho uplatneniu na trhu práce v rámci vedomostnej spoločnosti
Špecifické ciele projektu
Ciežové skupiny
Základná škola, Huncovce
Adresa školy:

Základná škola
Školská 212/19
059 92 Huncovce

telefón:

052-4562122 riaditežka ZŠ
052-4683152 zástupkyne riaditeža


e-mail:

zs.huncovce.troppova@gmail.com

Webová adresa:

http://zshuncovce.edupage.orgAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)

www.asfeu.sk


Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk